2015 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

සමස්ථ කණ්ඩායම් පද්ධතිය

  • Batching Mixer System

    කණ්ඩායම් මික්සර් පද්ධතිය

    Batching Mixer System අප අමතන්න මිශ්‍ර කිරීමේ යන්ත්‍රය මිශ්‍ර කිරීමේ ස්ථානයේ ප්‍රධාන අංගය වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රම දෙකකට බෙදිය හැකිය: සමුච්චිත මිනුම් සහ තනි මිනුම්. සමුච්චිත මිනුම් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සඳහා සිලින්ඩර පාලනය කරයි. එක් එක් ද්‍රව්‍යයේ සමුච්චිත මිනුම් කලින් පටි විසර්ජන මිනුම්වලට වඩා නිවැරදි ය. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අනුපිළිවෙලින් මැනීමෙන් පසු පහළ පැතලි පටි වාහකයේ මිශ්‍ර කරනු ලැබේ.